Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
13/08/2020

Ngày 07/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

UBCKNN

Các tin khác