Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
10/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Công văn ngày 01/07/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thông báo giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Thanh Huyền (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3707-2016-008-1) trong danh sách kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 01/07/2020.

UBCKNN

Các tin khác