Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
10/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 145/VN1A-HN-CV ngày 03/8/2020 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề. Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thông báo giảm Kiểm toán viên Bùi Thị Thu Trang (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2603-2019-001-1, cấp ngày 01/10/2019) tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 01/8/2020.

UBCKNN

Các tin khác