Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
06/08/2020

  

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

            Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử trong thời hạn 60 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến (Dự thảo Nghị định đính kèm).

            Ý kiến tham gia xin gửi về: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính; địa chỉ: số 234 Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc qua email: phattrienthitruong@ssc.gov.vn.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác