Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 cho Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
05/08/2020

Chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế được bổ sung 01 kiểm toán viên Nguyễn Thị Minh Anh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1492-2020-072-1 cấp ngày 23/6/2020) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 5/8/2020

UBCKNN

Các tin khác