Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 tại Công ty TNHH Kiểm toán BDO
29/07/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 01/07/2020 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán BDO. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán BDO thông báo giảm kiểm toán viên Vũ Thị Bích (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3104-2017-038-1, cấp ngày 28/02/2017) khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 06/07/2020.

UBCKNN

Các tin khác