Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán được chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
24/07/2020

Ngày 10/7/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Công văn ngày 08/07/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thông báo giảm kiểm toán viên Kim Văn Việt (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1486-2018-026-1) và Kiểm toán viên Trần Thị Như Phương (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2293-2018-026-1) trong Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 30/6/2020.

UBCKNN

Các tin khác