Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC
24/07/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký bổ sung kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 theo Văn bản ngày 23/06/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam bổ sung Kiểm toán viên Trần Thị Lan (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4157-2018-009-1) và Kiểm toán viên Phạm Quang Khải (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4018-2018-009-1) kể từ ngày 23/07/2020 vào Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1069/QĐ-UBCK ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBCKNN

UBCKNN

Các tin khác