Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
10/09/2021

Ủy ban Chưng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký bổ sung kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 theo đơn đăng ký ngày 31/08/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC bổ sung Kiểm toán viên Nguyễn Khánh Ly - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3961-2018-002-1, kiểm toán viên Hoàng Đức Anh - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4876-2019-002-1, kiểm toán viên Nguyễn Thanh Hưng - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4840-2019-002-1 kể từ ngày 10/09/2021 vào danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 762/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác