Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH kiểm toán DKF VIETNAM
06/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo giảm kiểm toán viên Phan Đức Danh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2080-2018-042-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH Kiểm toán DFK VIETNAM kể từ ngày 01/04/2021.

UBCKNN

Các tin khác