Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán TPP
15/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho 01 kiểm toán viên Nguyễn Hà Phương (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4033-2018-133-1, cấp ngày 06/12/2018) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH kiểm toán TTP kể từ ngày 15/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác