Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiếm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
12/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt được bổ sung 01 kiểm toán viên (KTV) là KTV Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (GCN đăng ký hành nghề kiểm toán số 3981-2020-037-1) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Vietland kể từ ngày 11/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác