Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
15/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được bổ sung kiểm toán viên Nguyễn Minh Thắng ( giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4421-2020-112-1 ngày 06/02/2020) vào danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại UHY kể từ ngày 12/03/2021

UBCKNN

Các tin khác