Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
25/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 15/01/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM) về việc giảm Kiểm toán viên Trần Dương Nghĩa (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1309-2018-026-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của RSM kể từ ngày 14/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác