Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty, BCTN và việc gia hạn BCTC đối với CTĐC theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC
14/01/2021

  

Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC). Thông tư số 96/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, đối với các Báo cáo tài chính (BCTC), Báo cáo thường niên của năm tài chính 2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xem xét chấp thuận việc gia hạn BCTC của năm tài chính 2020 theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC.

- Đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, đề nghị công ty đại chúng, bao gồm cả tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải thực hiện công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 31/12/2020 theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC và mẫu tại Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư này.

- Đối với các Báo cáo tài chính (BCTC), Báo cáo thường niên của năm tài chính năm 2021, đề nghị công ty thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10; khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không xem xét việc gia hạn do Thông tư số 96/2020/TT-BTC đã bỏ quy định về gia hạn BCTC.

UBCKNN thông báo để các công ty đại chúng được biết và thực hiện.

UBCKNN

Các tin khác