Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận bổ sung kiểm toán viên và giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế
04/02/2021

  UBCKNN chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA) được bổ sung 01 kiểm toán viên (KTV) là KTV Ngô Thị Hồng Phương (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3621-2020-072-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại ICPA kể từ ngày 04/01/2021; Giảm KTV Phạm Thị Thanh Duyên (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3515-2020-072-1), KTV Lê Lan Anh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1304-2018-072-1), KTV Dương Nguyệt Thanh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2173-2020-072-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại ICPA kể từ ngày 01/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác