Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông tin về công ty đại chúng - CTCP Tập đoàn 911
18/01/2022

Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu số 01/2022/BCKQCB-911 ngày 11/01/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn 911 (Công ty) đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn 911

- Địa chỉ: Thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội

- Điện thoại: 024.66860911 Fax: 0243.6888.911

- Website: www.911group.com.vn

Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105207386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 28/6/2021.

UBCKNN

Các tin khác