Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
07/10/2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận tài liệu đăng ký bổ sung kiểm toán viên trong danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 theo Đơn đăng ký ngày 27/09/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC bổ sung Kiểm toán viên Trần Phương Dung – Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4725-2019-002-1 kể từ ngày 07/10/2021 vào Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 762/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác