Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam
14/09/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam được bổ sung 02 kiểm toán viên (KTV) là KTV Lê Huy Bình (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4779-2019-042-1) và KTV Nguyễn Văn Tấn (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4760-2019-042-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam kể từ ngày 14/9/2021.

UBCKNN

Các tin khác