Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm Kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
15/04/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Thông báo về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận ngày 08/4/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt thông báo giảm Kiểm toán viên Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3981-2020-037-1) trong Danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2021 do kiểm toán viên này đã nghỉ việc kể từ ngày 29/3/2021.

UBCKNN

  

Các tin khác