Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
13/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Công văn ngày 06/02/2021 đăng ký bổ sung kiểm toán viên thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế hoạch và Kiểm toán phía Nam bổ sung kiểm toán viên Lê Văn Tân (GCN đăng ký hành nghề kiểm toán số 4318-2018-142-1) và kiểm toán viên Nguyễn Đăng Lê Trung (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3264-2021-142-1) kể từ ngày 12/04/2021 vào Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-UBCK ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBCKNN.

UBCKNN

Các tin khác