Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
04/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM bổ sung 03 kiểm toán viên là kiểm toán viên Nguyễn Hồng Sơn (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4495-2019-137-1) kiểm toán viên Bùi Bích Hạnh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4577-2019-137-1) kiểm toán viên Trần Thị Ninh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4547-2019-137-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kể từ ngày 04/03/2021.

UBCKNN

Các tin khác