Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
13/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Thông báo ngày 01/01/2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc giảm kiểm toán viên Từ Thái Sơn (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1543-2018-004-1) và Kiểm toán viên Vũ Anh Thi (Giấy chứng nhận đăgn ký hành nghề kiểm toán số 4632-2018-004-1) trong Danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của Công ty kể từ ngày 01/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác