Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận bổ sung 03 kiểm toán viên và giảm 01 kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 cho Công ty TNHH KPMG
13/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH KPMG được bổ sung 03 kiểm toán viên (KTV) là KTV Bành Thúy Phượng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4626-2018-007-1), KTV Nguyễn Thùy Ninh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4623-2018-007-1), KTV Triệu Tích Quyền (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4629-2018-007-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại KPMG kể từ ngày 01/01/2021; Giảm KTV Mã Hồng Kim (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3028-2018-007-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 và năm 2021 tại KPMG kể từ ngày 29/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác