Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận bổ sung kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
10/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận bổ sung Kiểm toán viên Lâm Quang Tú (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 1031-2018-010-1) và Kiểm toán viên Đỗ Thị Phượng Thủy (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 2970-2019-010-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kể từ ngày 01/01/2022.

UBCKNN

Các tin khác