Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận bổ sung kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
10/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận bổ sung Kiểm toán viên Nguyễn Thanh Hồng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 1512-2018-071-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kể từ ngày 01/01/2022.

UBCKNN

Các tin khác