Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 20121 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
01/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam được bổ sung kiểm toán viên Đàm Thị Thu Hằng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2344-2021-026-1) và kiểm toán viên Lê Duy Trung (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4222-2019-026-1) vào danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kể từ ngày 01/03/2021.

UBCKNN

Các tin khác