Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
25/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Công ty/Deloitte) được bổ sung 01 kiểm toán viên Nguyễn Xuân Cương (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4349-2019-001-1) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Deloitte kể từ ngày 24/02/2021.

UBCKNN

Các tin khác