Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm Kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2021 và năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
31/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Thông báo về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận ngày 15/12/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt thông báo giảm Kiểm toán viên Nguyễn Mai Lan (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1425-2018-037-1) trong Danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2021 và năm 2022 kể từ ngày 14/12/2021.

UBCKNN

Các tin khác