Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
04/12/2020

Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư này thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác