Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
01/07/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được bổ sung Kiểm toán viên Đặng Minh Đức (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4885-2020-112-1 ngày 27/04/2022) vào Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại UHY kể từ ngày 01/07 /2022.

UBCKNN

Các tin khác