Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 09/12/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland)
23/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 09/12/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland) về việc:

1. Vietland giảm kiểm toán viên Hoàng Thị Hồng Thanh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1451-2019-037-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Công ty kể từ ngày 08/12/2020;

2. Vietland giàm kiểm toán viên Hoàng Thị Hồng Thanh (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1451-2019-037-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của Công ty kể từ ngày 01/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác