Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
02/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội được bổ sung kiểm toán viên Nguyễn Thị Hải (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3398-2020-016-1 ngày 05/11/20190) vào danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội kể từ ngày 02/03/2021.

UBCKNN

Các tin khác