Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
16/06/2021

Ngày 16/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 393/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Kiểm toán viên Bùi Văn Bổng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0177-2018-042-1) và Kiểm toán viên Trịnh Hồng Khánh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2792-2020-042-1) của Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam kể từ ngày 16/06/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

UBCKNN

Các tin khác