Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
17/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 271/CV-AAC ngày 04/02/2021 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Về vấn đề này, UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC từ ngày 01/02/2021 được giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Phương Nhung – Chứng chỉ kiểm toán viên số 1610/KTV cấp ngày 28/04/2010 trong Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 765/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác