Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
08/02/2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 020221.003/CV.BTK ngày 02/02/2021 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC từ ngày 01/02/2021 được giảm Kiểm toán viên Phạm Minh Tuấn – Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3666-2021-002-1 cấp ngày 01/10/2020 trong Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 762/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác