Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
13/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo giảm KTV Đỗ Thị Thu Hường (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1417-2018-137-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kể từ ngày 01/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác