Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
04/01/2022

  

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Thông báo số 1121-21/CV-HC/VAE ngày 28/12/2021 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thông báo giảm Kiểm toán viên Bùi Văn Quang (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4403-2018-034-1 cấp ngày 12/09/2018) ra khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 từ ngày 25/12/2021 đến ngày 31/12/2021 và danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 từ ngày 01/01/2022 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá VAE.

UBCKNN

Các tin khác