Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam
14/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo giảm kiểm toán viên Văn Thanh Phương (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4401-2021-240-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 tại Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam kể từ ngày 03/01/2022.

UBCKNN

Các tin khác