Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận bổ sung kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
26/07/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) được bổ sung 05 kiểm toán viên (KTV) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Deloitte kể từ ngày 26/07/2021, gồm:

Số TT

Họ tên KTV

Số Giấy chứng nhận ĐKHN

1

Nguyễn Thị Bình

4821-2019-001-1

2

Trần Thị Ly Ly

5079-2019-001-1

3

Nguyễn Hoàng Quốc Trí

4773-2019-001-1

4

Mai Hồng Hoa

4834-2019-001-1

5

Nguyễn Phương Thảo

4766-2019-001-1

UBCKNN

Các tin khác