Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Crowe Việt Nam
16/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 2020/CV-CNV/009-UBCK ngày 02/11/2020 về việc thông báo giảm kiểm toán viên hành nghề chấp thuận kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Crowe Việt Nam. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Crowe Việt Nam từ ngày 01/09/2020 được giảm kiểm toán viên Nguyễn Trung Hiếu – số giấy chứng nhận ĐKHNKT: 248-2018-172-1 trong danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định só 1073/QĐ-UBCK ngày 31/12/2019 do Chủ tịch UBCKN cấp.

UBCKNN

Các tin khác