Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
12/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 02/3/2021 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) về việc giảm Kiểm toán viên Nguyễn Đăng Bảo (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3891-2017-006-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của Công ty kể từ ngày 27/02/2021.”

UBCKNN

Các tin khác