Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm Kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO
17/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 07/06/2022 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Theo đó, Công ty thông báo giảm Kiểm toán viên Đặng Thị Minh Hạnh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3290-2020-156-1) kể từ ngày 01/6/2022 trong Danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2022.

UBCKNN

Các tin khác