Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH PKF Việt Nam
17/06/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo số 12/2022/CV-PKF ngày 08/06/2022 của Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF) thông báo giảm kiểm toán viên Trần Hồng Giang (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3893-2022-242-1) trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2022 do kiểm toán viên này đã nghỉ việc từ ngày 01/06/2022.

UBCKNN

Các tin khác