Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH PKF Việt Nam
31/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Thông báo số 07/2021/CV-PKF ngày 22/3/2021 của Công ty TNHH PKF Việt Nam thông báo giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Thương (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3381-2020-242-1) trong Danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2021 do Kiểm toán viên này đã nghỉ việc từ ngày 21/3/2021.

UBCKNN

Các tin khác