Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận bổ sung kiểm toán viên của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
30/12/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty/AASCN) được bổ sung 01 kiểm toán viên Nguyễn Huy Hoàng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4531-2018-152-1, cấp ngày 04/10/2018) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại AASCN kể từ ngày 01/01/2021.

  UBCKNN

Các tin khác