Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Xây lắp Sông Đà Hoàng Liên
28/06/2022

    Căn cứ Quyết định số QDTH/10108829 ngày 28/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Xây lắp Sông Đà Hoàng Liên.

    Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Xây lắp Sông Đà Hoàng Liên kể từ ngày 28/3/2022. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp Sông Đà Hoàng Liên.

Địa chỉ: Bản Dền, Xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0988.030.000

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 5300239528 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai cấp lần đầu ngày 29/12/2007.

UBCKNN

Các tin khác