Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH PKF Việt Nam
02/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo số 09/2021/CV-PKF ngày 29/03/2021 của Công ty TNHH PKF Việt Nam thông báo giảm kiểm toán viên Phạm Thị Thu Phương (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3663-2018-242-1) trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2021 do kiểm toán viên này đã nghỉ việc.

UBCKNN

Các tin khác