Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
08/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhàn nước (UBCKNN) thông báo số 347/VN1A-HN-CV ngày 02/12/2020 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Công ty) về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề. Theo đó, Công ty thông báo giảm kiểm toán viên Vũ Mạnh Hùng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2737-2018-001-1, cấp ngày 09/10/2017) tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 và năm 2021 kể từ ngày 01/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác