Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021-Đợt 1
19/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo danh sách 30 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021- Đợt 1.

UBCKNN

Các tin khác